top of page

Possible Collaborations

55.jpeg

TAMIL UNIVERSITY

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர்
இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி
நெருஞ்சி இலக்கிய இயக்கம், தஞ்சாவூர்

இலக்கியமும் பிறதுறைகளும்
​மூன்று நாள் பயிலரங்கம்

23.11.2022 to 25.11.2022

bottom of page